Aktuality

11.01.2018 10:51

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

rok 2018

OBEC NENINCE

Dátum

Deň

2018. január 2.

Utorok

2018. január 22.

Pondelok

2018. február 12.

Pondelok

2018. marec 5.

Pondelok

2018. marec 26.

Pondelok

2018. apríl 16.

Pondelok

2018. máj 7.

Pondelok

2018. máj 28.

Pondelok

2018. jún 18.

Pondelok

2018. júl 9.

Pondelok

2018. júl 30.

Pondelok

2018. august 20.

Pondelok

2018. september 10.

Pondelok

2018. október 1.

Pondelok

2018. október 22.

Pondelok

2018. november 12.

Pondelok

2018. december 3.

Pondelok

2018. december 22.

                         Sobota

 

22.11.2017 15:03

Stretnutie družobných obcí v Ráckeve

Učenie sa navzájom – obnovenie Európskej únie

 

 

Ráckeve /Maďarsko/ v dňoch 16.09.2017 – 20.09.2017 usporiadalo stretnutie družobných obcí pod názvom „Učenie sa navzájom – obnovenie Európskej únie“.  Projekt bol financovaný z programu Európskej únie „Európa pre občanov“.

 

Účastníci projektu: Calden /Nemecko,22 osôb/, Ciumani /Rumunsko, 16 osôb/, Skorenovac /Srbsko, 16 osôb/, Ráckeve /Maďarsko, 20 osôb/, Nenince /Slovensko, 16 osôb/, Baktaloranthaza /Maďarsko, 16 osôb/.

Programy tejto udalosti prispeli k posilneniu európskej integrácii.

Prvý deň po privítaní hosťov nasledovalo vzájomné spoznávanie sa. Druhý deň sa začal predstavením

súčasnej situácie EU a predstavením úloh do budúcnosti, jej dlhodobú víziu, demokratickosť.

Tretí deň sa s problémami EU zaoberala mladšia generácia, a to užívanie spoločenských médií, spoznávanie nových projektov zamerajúcich sa na ďalší rozvoj EU.

Štvrtý deň bol rekapituláciou predošlých dní, prípravou podkladov pre médiá. Účastníci sa dohodli, že stretnutie prispelo k poznaniu nových poznatkov.

 

Komunikácie prebiehali v každej vekovej skupine zúčastnených krajín. Medzi účastníkmi boli pracovníci samospráv a predstavitelia iných povolaní.

 

Dialóg medzi jednotlivými kultúrami napreduje v navýšení tolerancie, porozumenia. Preto bolo toto stretnutie efektívnym prostriedkom vo vytvorení spoločnej európskej identity.

Town Twinning Event in Rackeve

Learning from each other - The renewal of the European Union

 

Within the framework of the “Europe for Citizens” programme the Municipality of Rackeve (Hungary) organised a Town Twinning event with the theme “Learning from each other - The renewal of the European Union” 16-20 September, 2017.

The project was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens”. It involved the towns of Calden (Germany, 22 participants), Ciumani (Romania, 16 participants), Skorenovac (Serbia, 16 participants), Rackeve (Hungary, 20 participants), Nenince (Slovakia, 16 participants), Baktalórántháza (Hungary, 16 participants).

The activities of the project contributed to strengthening European integration and to encouraging the engagement of citizens of the participating countries in the issues of the Union.

Upon arrival on the first day the delegations of the town twinning partners were welcome and introduced.

The opening speech of the second day gave insight of the current situation and future tasks of the EU.  It was followed by workshops reviewing long term vision of the EU, the opportunities for creating a more democratic union, and discussing what kind of EU the participants want.

The workshops on the third day examined the ways of strengthening engagement of the younger generations, encouraging civic participation and the opportunities of social media. The participants also shared information on their best practices.

The fourth day was devoted to the summary of the outcome of the workshops and preparing press information.

On the fifth, closing day the participants expressed their intention to continue discussions on the future of Europe as they had a great amount of useful information during this event.

The Workshop sessions were characterised by transnationality and diversity. Each team included participants from all twin towns from all countries. Teams represented diversity in terms of age group, social background. They included municipality employees and other professionals.

Cross-border dialogue fosters understanding each other, increases tolerance and respect and promotes finding solutions to issues together. Therefore the event was an effective tool for shaping common European identity. 

10.10.2017 15:38

 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.pdf (212 kB)
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.pdf (209,8 kB)
 

16.06.2017 10:16

25.04.2016 22:12

http://www.molossclub.sk/uvod.htm

posudzovateľ: Sergej Vanža
zodpovedná p. Ivana Dobranská
 
Možnosť online prihlasovania je na adrese:
http://www.dogshow.sk
10.12.2015 14:41
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :
 
ocunenince@centrum.sk
 
 
15.06.2015 11:55
Obecné zastupiteľstvo v Neninciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uzanesenia Obecného zastupiteľstva v Neninciach zo dňa 12.6.2015 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Nenince.
 
 

 

24.04.2015 11:21

Posudzovatelia:
 
Milan Biroš: Boerboel a Estrelsky pastiersky pes
Marián Prieloha: ostatné plemená
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk